ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.เชียงใหม่ เขต5
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 12 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง
หัวข้อข่าว : โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติดและเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างถูกวิธี(ต่อ)

     โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาฟ่อน ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา โดยนางวราภรณ์ จันทร์ต๊ะและคณะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง
หัวข้อข่าว : โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติดและเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างถูกวิธี

     โรงเรียนบ้านเตียนอางได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลบ่อหลวง ในการจัดโครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติดเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างถูกวิธี โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ร.ต.ต.ปรีชา จันตาบุญ ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่โถวิทยาคม
หัวข้อข่าว : สัปดาห์วิทยาศาสตร์

     วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ฯ ได้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมีการให้ความรู้ด้านต่างๆ ของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และการเล่นเกมส์ ซึ่งภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตาลเหนือ จัดกิจรรมค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน

      โรงเรียนบ้านตาลเหนือ จัดกิจรรมค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน เพื่อเผยแพร่โครงการโรงเรียนสุจริต ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตาลเหนือ ได้รับบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย

      โรงเรียนบ้านตาลเหนือ ได้รับบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยจำนวน 1 ราย คือ นายฉัตรชัย ปินตาเลิศ เอกภาษาอังกฤษ พร้อมรับรายงานเป็นที่เรียบร้อย ทางโรงเรียนบ้านตาลเหนือ ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :บ้านนาฟ่อน
หัวข้อข่าว : ปลูกต้นไม้เพื่อเทอดพระเกียรติ์ 12 สิงหา

      โรงเรียนบ้านนาฟ่อน จัดกิจกรรมแม่ 12 สิงหา มหาราชินีเพื่อเทอดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถ โดยทางประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายปรานอม หล้าจู คณะครูบุคลากร ผู้บริหาร ผู้ปกครองและนักเรียน เสร็จพิธีการ แม่ลูกร่วมรณรงค์ร่วมปลูกต้นไม้ ไม้สนออสเตเลีย ไม้สนสามใบ และต้นไม้สัก ลดภาวะโลกร้อน ในป่าชุมชนบ้านนาฟ่อน หลังโรงพบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาฟ่อน ประมาณ 600 ต้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :บ้านนาฟ่อน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแม่ 12 สิงหา โรงเรียนบ้านนาฟ่อน

      โรงเรียนบ้านนาฟ่อน จัดกิจกรรมแม่ 12 สิงหา มหาราชินีเพื่อเทอดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถ โดยทางประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายปรานอม หล้าจู คณะครูบุคลากร ผู้บริหาร ผู้ปกครองและนักเรียน มีกิจกรรมการแสดงรำอวยพรให้แม่ มอบเกียรติบตรให้นักเรียนชนะเลิศแข่งขันทักษะคัดไทย เรียงความ และวาดภาพระบายสี พร้อมมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจำปี 2556 ให้ลูก ๆได้แสดงความกตัญญกตเวทิตาคุณ กราบเท้าแก่แม่ผู้บังเกิดเกล้าผู้ให้กำเนิด กลัดดอกมลิ เสร็จพิธีการ แม่ลูกร่วมรณรงค์ร่วมปลูกต้นไม้ ลดภาวะโลกร้อน ในป่าชุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ มาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องส่งเสริมกาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับชุมชน

     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ มาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องส่งเสริมกาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับชุมชน โดยมีการถ่ายทอดความรู้ที่ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านยางเปียง ร่วมกับชุมชน นักเรียน ก่อน จากนั้น จึง ไปสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางเปียง โดยมีพ่อแม่ ผู้ปกครองให้ความสนใจ และร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ มาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการปลูกเมล็ดพันธุ์ไม้

     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ มาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการปลูกเมล็ดพันธุ์ไม้ และช่วยกันลงแปลงเกษตร หว่านเมล็ดพันธุ์ไม้ ต่างๆ เช่น ผักบุ้ง มะเชือ คะน้า เป็นต้น ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่โถวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ภาษาไทย ภาษาเรา

     เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาวัฒนธรรมให้คงอยู่กับเราต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่โถวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

     ด้วยโรงเรียนแม่โถวิทยาคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้อุทยานแห่งชาติแม่โถ ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ สวนป่าบ้านแม่โถ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : นักเรียนชั้น ม 1 - 3 เตรียมความพร้อมแปลงเกษตร

     นักเรียนชั้น ม 1 - 3 เตรียมความพร้อมแปลงเกษตร เพื่อต้อนรับคณะอาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะนำ กล้าพันธุ์ไม้ มาให้ และมาบรรยายเกี่ยวกับการปลูกพันธุ์ไม้ เช่น กาแฟ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ซึ่งทางคณะ จะเดินทางมามอบพันธ์ต้นไม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 นี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ บรรยายและทำกิจกรรม ธรรมะวันแม่

     ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ บรรยายและทำกิจกรรม ธรรมะวันแม่ ขอขอบพระคุณ พระอาจารย์ทุกท่านที่เสียสละเวลา ให้ธรรมะ ข้อคิด ดีๆในวันแม่ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง พร้อมทั้งได้นำขนม สิ่งของมามอบให้เด็กๆ นักเรียน นำมาซึ่งความปราบปลื้มปิติ ยินดีของนักเรียนเป็นอย่างมาก ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมงานวันแม่ 12 สิงหาคม 2556

     โรงเรียนบ้านยางเปียง จัดกิจกรรมงานวันแม่ 12 สิงหาคม 2556 ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 ได้รับการตอบรับจากคุณแม่นักเรียนเป็นอย่างดี มีกิจกรรมงานวันแม่ ให้นักเรียนติดดอกมะลิ และร่วมร้องเพลง วันแม่ นำมาซึ่งความซาบซึ้งใจ ระหว่างความรักของแม่ที่มีต่อลูก และร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : แข่งทักษะวิชาการระดับเครือข่าย ณ โรงเรียนบ้านหลวง 7-8 สิงหาคม 2556

     แข่งทักษะวิชาการระดับเครือข่าย ณ โรงเรียนบ้านหลวง 7-8 สิงหาคม 2556 โดยนักเรียนได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตหลายรายการเช่น โครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 การทำภาพปะติดระดับช่วงชั้นที่ 1 -3 การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ช่วงชั้นที่ 1 การทำเครื่องร่อน ช่วงชั้นที่ 1 เป็นต้น ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
T.0-5346-1089 Fax.0-5346-1627 ict_cma5@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพท.เชียงราย เขต 1