ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.เชียงใหม่ เขต5
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 17 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : นักเรียนเปิดสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบ้านยางเปียง

     สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบ้านยางเปียง นำโดยนักเรียนชุมนุมสหกรณ์ เปิดขายขนม นม ให้กับนักเรียน เพื่อการซื้อ ขนมที่ถูก กว่าท้องตลาด และรู้ระบ บ ของการเงินสหกรณ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วัน อังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : นักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้

     นักเรียน ร่วมกัน จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ต้อนรับฤดูฝน โดยมีการปลูกต้นไม้ จัดสวนบริเวณรอบโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : คณะครูและนักเรียนทำพิธีเลี้ยงเจ้าที่โรงเรียน

     ทุกปี โรงเรียรบ้านยางเปียงจัดเลี้ยงเจ้าที่โรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยความร่วม มือของ นักเรียน ผอ. คณะครูช่วยจัดทำอาหารและ ร่วมกันบวงสวง เจ้าที่ ร ร ให้พบเจอแต่ความสุขตลอดปี :)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : ประชุมการรวมโรงเรียน

     โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรได้จัดประชุมพิเศษขึ้นเพื่อหารือเรื่องการรวมโรงเรียนบ้านแอ่นใหม่มารวมกับโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยมี ท่านอุทิศ ขัติวงษ์ เป็นประธานดำเนินการประชุม ซึ่งการประชุมมีการตกลงหารือระหว่างบุคลากรทั้ง 2 โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 และประธานเครือข่ายอุดรพัฒนาเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน อนึ่งเพื่อผลประโยชน์ที่ดีต่อการบริหารงานนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน ซึ่งทั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเียนบ้านยางเปียง อบรมคุณธรรม จริยธรรมด้่านการไหว้

     นักเรียนโรงเียนบ้านยางเปียง อบรมคุณธรรม จริยธรรมด้่านการไหว้ มีการฉายวีดิโอ เรื่องมารยาทการไหว้ ซึ่งได้รับความรู้และนักเรียนปฏิบัติ ตาม ได้เป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : ส่งตัว ครูประภาพรรณ สุภา ย้ายสู่ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

     ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูเดินทางไปส่งตัว ครูประภาพรรณ สุภา ย้ายสู่ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ได้รับการต้อนรับจาก ผู้อำนวยการ และคณะครู โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมเป็นอย่างดี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสดี ที่ 6 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง เลือกฐานชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง

     นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง เลือกฐานชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีทั้งหมด 12 ฐาน ซึ่งนักเรียนเลือกลงเรียน ตามความสนใจ เช่น ชุมนุมไก่พันธ์สร้่างงาน ชุมนุมพืชสมุนไพร ชุมนุมออมสินสุกรทอง เป็นต้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่โถวิทยาคม
หัวข้อข่าว : Thai School Lunch

     โรงเรียนแม่โถวิทยาคม ส่งครูวิไลลักษณ์ เข้ารรับการอบรม Thai School Lunch โวันที่ 6 มิ.ย.56 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตาลเหนือ ส่งครูเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบจัดสำรับอาหารกลางวัน

     โรงเรียนบ้านตาลเหนือ ส่งครูเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบจัดสำรับอาหารกลางวัน (Thai School lunch) วันที่ 6 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ดำเนินการโดย ฝ่ายส่งเสริมฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 31 มพฤษภาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : จริยธรรมสู่โรงเรียน

     โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร อำเภอดอยเต่า นำโดยนายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจริยธรรมขึ้นโดยนิมนต์พระสงค์มาให้ความรู้ในเรื่องธรรม และจริยธรรมในแก่นักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น

     โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร ได้จัดประชุมผู้ปกครองขึ้นในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 หลังจากที่ผู้ปกครองได้รับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2556 แล้ว นั้นผู้ปกครองของนักเรียนแต่ละระดับชั้นได้แยกเข้าพบครูประจำชั้นตามห้องเรียนต่าง ๆ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครอง

     โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร อำเภอดอยเต่า นำโดยนายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันพุธ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2556 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2556 รวมทั้งแนะนำครูใหม่ที่มาบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร พร้อมทั้งหารือกันในเรื่องการบริหางจัดการต่าง ๆ พร้อมแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในการบริหารจัดการโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านดอยคำ
หัวข้อข่าว : สอนวิทย์ จิตอาสา

     โรงเรียนบ้านดอยคำต้อนรับครูกอบวิทย์ เพื่อทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์และรับมอบสิ่งของอุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์กีฬา หนังสือห้องสมุด และมอบเงินสมทบทุนสร้างห้องน้ำนักเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านดอยคำขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่โถวิทยาคม
หัวข้อข่าว : .ด้วยรัก...และ..คิดถึง..

     ด้วย ท่าน ผอ. สุดสาคร จันทะล่าม ได้มอบของที่ระลึกแด่ ครูจรัญ และครูจิลดา สุธรรมทาน ซึ่งได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนในสังกัด สพป.ชม.4......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตาลเหนือ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและกำจัดยุงลาย

     โรงเรียนบ้านตาลเหนือ นำโดย สภานักเรียน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและกำจัดยุงลาย บริเวณเขตบริการของโรงเรียน หมู่ที่ 1,5,9,10 ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 24/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
T.0-5346-1089 Fax.0-5346-1627 ict_cma5@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพท.เชียงราย เขต 1