ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.เชียงใหม่ เขต5
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตาลเหนือ คณะครูและผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุม BBL

     โรงเรียนบ้านตาลเหนือ คณะครูและผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุม BBL เรื่องการเข้าใจสมองของลูกรัก บรรยายโดย ดร.พรพิไล เลิศวิชา และคณะ กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ช้นอนุบาล 1- ป.1 เป็นอย่างดียิ่ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :บ้านห้วยโค้ง
หัวข้อข่าว : เปิดอาคารหอพักนอนโดยคุณตานิ ประธานมูลนิธิรักษ์ไทย

     วันที่ 3 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนบ้านห้วยโค้งได้เปิดอาคารหอพักนอนนักเรียน โดยมีคุณตานิ ประธานมูลนิธิรักษ์ไทยเป็นผู้สนับสนุนเงินงบประมาณในการจัดสร้าง และรองผู้อำนวยการ สพป.ชม.เขต5 นายสุภาพ กาวิ ให้เกียรติมาเป็นประธานรับมอบอาคารดังกล่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา ได้รับการประเมิน สมศ.รอบสาม 3-5 มิ.ย. 56

     โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา ได้รับการประเมิน สมศ.รอบสาม 3-5 มิ.ย. 56......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

     โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรนำโดย นายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมคณะ ได้มีการประชุมชี้แจงหัวข้อราชการ การปรึกษาหารือเกี่ยวกับโรงเรียน ให้อยู่ในทิศทางเดียวกัน และแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อให้ได้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียน และชุมชน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนบ้านยางเปียงออกศึกษาดูงานเพื่อเตรียมการประเมิน สมศ.

     วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 คณะครูโรงเรียนบ้านยางเปียงออกศึกษาดูงานเพื่อเตรียมการประเมิน สมศ. โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผอ.ถวิล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนอมก๋อย ให้ความรู้ความเข้าใจ และแผนการต้อนรับ สมศ ที่จะมีในช่วง 26- 28 มิถุนายน 2556 ซึ่ง ผู้อำนวยการและคณะครูได้รับความรู้เป็นอย่างมาก ขอขอบคุณ โรงเรียนชุมชนอมก๋อย มา ณที่นี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : โครงการโรงเรียนสะอาดห้องเรียนน่าอยู่

     นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง ได้รับอุปกรณ์ทำความสะอาดประจำห้องเรียน และการแบ่งเวรทำความสะอาดบริเวณต่างๆรอบโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : ลงทะเบียนหนังสือใหม่ ปีการศึกษา 2556

     นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง ช่วยกันลงทะเบียนหนังสือใหม่ ที่ได้รับการจัดสรรจากโครงการเรียนฟรี 15 ปี ซึ่งหนังสือมีสีสัน และมีเนื้อหาที่ใช้สำหรับการเรียนรู้แต่ละวัย เป็นที่สนใจของเด็กนักเรียนที่จะได้หนังสือใหม่ ไปเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :บ้านนาเกียน
หัวข้อข่าว : งานช้างไถนา โรงเรียนบ้านนาเกียน

     วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 งานประเพณี ช้างไถนา ของบ้านนาเกียน ซึ่งปีนี้จัดพิเศษกว่าทุกปี มีชกมวยคาดเชือก ซุ้มวิถีชีวิตชนเผ่า การแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านและเยาวชนบ้านนาเกียน การแข่งขันละเล่นของชนเผ่า รวมถึงการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเกียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :บ้านนาเกียน
หัวข้อข่าว : งานช้างไถนา โรงเรียนบ้านนาเกียน

     วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 งานประเพณี ช้างไถนา ของบ้านนาเกียน ซึ่งปีนี้จัดพิเศษกว่าทุกปี มีชกมวยคาดเชือก ซุ้มวิถีชีวิตชนเผ่า การแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านและเยาวชนบ้านนาเกียน การแข่งขันละเล่นของชนเผ่า รวมถึงการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเกียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : ประชุมรับหมอบนโยบายโรงเรียนสีขาว

     โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร นำโดยนายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องการวางแผนจัดการศึกษา ข้อราชการต่าง ๆ และการรับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเรื่อง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดอบายมุข ที่จะต้องเฝ้าระวังไม้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยจะทำแผนป้องกันยาเสพติด และใช้หลัก 4 ต้อง 2 ไม่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
หัวข้อข่าว : ร่วมแรงพัฒนา

     โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร นำโดย นายบรรจง เผ่าต๊ะใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมแรงร่วมในพัฒนาบริเวรโดยรอบของโรงเรียนและปรับปรุงภมิทัศน์ให้สวยงามหลังจากปิดภาคเรียน เพื่อที่โรงเรียนจะได้มีแหล่งเรียนรู้ที่สวยงาม ร่มรื่น และเป็นที่พักผ่อนของนักเรียนในเวลาว่าง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....พฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง ไปวัดทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา

     นักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านยางเปียง ไปวัดยางเปียง ทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา และได้รับการให้ศีลและฟังธรรมจากพระอาจารย์ เดินเวียนเทียน รวมถึงได้ทำความสะอาดรอบๆบริเวณวัด และถวายเพลพระร่วมกัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....พุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : จัดเลี้ยงอาหารเด็กพักนอน โรงเรียนบ้านยางเปียง ต้อนรับปีการศึกษา 2556

     จัดเลี้ยงอาหารเด็กพักนอน โรงเรียนบ้านยางเปียง ต้อนรับปีการศึกษา 2556 และมีการจัดกิจกรรม เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ครู และนักเรียน ซึ่งนักเรียนที่มาใหม่ยังไม่คุ้นเคย จึงได้จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมให้กับนักเรียนพักนอน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและ นักเรียนได้ขอให้ดำเนินกิจกรรมนันทนาการในทุกๆเดือน และได้รับการอบรมจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทุกท่าน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....พุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านยางเปียง เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556

     โรงเรียนบ้านยางเปียง จัดเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีนักเรียนทุกชั้นเรียนเข้ามาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งจำนวนมาก และผลการเลือกตั้ง เด็กหญิงสมพร กันทา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษานี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2556 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : ต้อนรับครูธุรการ ปีการศึกษา2556

     ผู้อำนวยการ และ คณะครูโรงเรียนบ้านยางครก ส่งครูธุรการ ให้มาปฏิบัติหน้าที่ ประจำโรงเรียนบ้านยางเปียง ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/83 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
T.0-5346-1089 Fax.0-5346-1627 ict_cma5@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพท.เชียงราย เขต 1