ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.เชียงใหม่ เขต5
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม 1  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง (น.ส.กณิษฐา สุภาศรี)
หัวข้อข่าว : เตรียมพานไหว้ครู

     วันที่ 11 มิ.ย.นี้นักเรียนได้พร้อมใจกันนำดอกไม้ธูปเทียน มาจัดทำพานเพื่อไหว้ครูในวันที่ 12 มิ.ย.57 ทุกคนตั้งใจทำและสามัคคีกันเต็มที่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังกอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังกองจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน

     นายสงกรานต์ จันทร์ต๊ะ ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านวังกอง ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนด้วยดี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังกอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังกองประชุมผู้ปกครอง

     นายสงกรานต์ จันทร์ต๊ะ ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านวังกอง ได้ร่วมกันจัดการประชุมผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินงานของโรงเรียน ตลอดจนการชี้แจงงบรายหัวให้ผู้ปกครองได้รับทราบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : เลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2557

     เลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง โดยมีคุณครูร่วมเป็นประธาน และนักเรียนจัดการขั้นตอนการเลือกตั้งเอง และนักเรียนได้ให้ความร่วมมือในการออกมาใช้สิทธิ์ของตนเอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : คณะผู้ใจบุญจากโคราชนำเงินทุนการศึกษา ชุดกีฬา อาหารแห้ง เครื่องปรุงรส มอบให้นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง

     คณะผู้ใจบุญนำโดย คุณสุมาลี อินภูมีจากโคราชนำเงินทุนการศึกษา ชุดกีฬา อาหารแห้ง เครื่องปรุงรส มอบให้นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารเย็นสำหรับนักเรียนพักนอน ขอขอบคุณในความเมตตาของทุกท่านมา ณที่นี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาคอเรือ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนาคอเรือเปิดอบรมยุวเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557

     โรงเรียนบ้านนาคอเรือร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จัดอบรมยุวเกษตรกรในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 28 พฤาภาคม พ.ศ. 2557 โดยมี คุณธรรมนูญ สนธิคุณ พร้อมคณะได้ให้ความรู้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำนึกรักในอาชีพเกษตรกรรม รวมถึงเพื่อนำผลผลิตไปใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนต่อไป.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง (น.ส.กณิษฐา สุภาศรี)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

     เมื่อวันพุธ ที่ 28 พฤษภาคม 57 ในคาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ นักเรียนชั้น ป.4 -ม.3 ได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนอีกครั้ง ในกิจกรรม"ชวนน้องพัฒนา1"......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านยางเปียงจัดประชุมและดำหัวคณะกรรมการสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

     เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พศ 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านยางเปียงได้จัดปรชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อชี้แจง แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยมีผู้อำนวยการ สติ เลาสยาม และ พ่อหลวงฤทธิ์ จุ่มทา เป็นประธานในพิธีเพื่อหามติในที่ประชุมดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายเดียวกัน โดยมีพิธีการดำหัวคณะกรรมการร่วมด้วยเพื่อเป็นการขอขมาและให้ผู้ใหญ่ให้พรให้การดำเนินงานในหมู่คณะลุล่วงไปได้ด้วยดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตุงลอย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านตุงลอย

     เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านตุงลอยได้มีกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับนักเรียน ซึ่งก่อนวันที่จะมีการเลือกตั้ง ทางคณะดำเนินงานได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตรงกัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตุงลอย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตุงลอยเตรียมการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ

     คณะกรรมการเตรียมการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน กันอย่างแข็งขัน เป็นธรรม และโปร่งใส โดยทางโรงเรียนบ้านตุงลอยได้ขอความอนุเคราะห์คณะผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์จากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อมาออกข้อสอบในครั้งนี้ และได้มีการพิมพ์ข้อสอบกันในคืนก่อนสอบ นอกจากนี้ยังได้มีระบบการจัดเก็บข้อสอบที่ปลอดภัยมีกรรมการเฝ้าข้อสอบทั้งคืน ที่สำคัญคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกคนจะโดนเรียกเก็บโทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสารต่างๆ ไว้จนกระทั่งเริ่มการสอบ และในคืนที่มีการพิมพ์ข้อสอบทางโรงเรียนบ้านตุงลอยได้ทำการปิดระบบเน็ตเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเตียนอาง (น.ส.กณิษฐา สุภาศรี)
หัวข้อข่าว : จิตอาสา..พัฒนาโรงเรียน

     เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 22 พ.ค.57 ที่ผ่านมา พี่น้องลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านเตียนอาง ได้พร้อมใจกันนำอุปกรณ์พัฒนา มาพัฒนาโรงเรียนให้น่าอยู่ ในคาบกิจกรรม ทุกคนทำงานด้วยความสนุกสนาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตุงลอย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านตุงลอยประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 นายพิทักษ์ ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตุงลอย พร้อมด้วยนายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายสมเด็จ ขัติยะ ผู้แทนข้าราชการครู ได้ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ณ โรงเรียนบ้านตุงลอย โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี ให้การต้อนรับ ทั้งนี้มีการนำเสนอภาคทฤษฎี การนำเสนอเอกสารนิทรรศการงานที่เกี่ยวข้องและภาคปฏิบัติตามหลักเกณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตุงลอย
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนบ้านตุงลอยมอบทุนการศึกษาและผ้าห่ม

     วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 พระอาจารย์สุพงษ์ กตสาโร จากวัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่ ได้มามอบทุนการศึกษาและผ้าห่มให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านตุงลอย โดยมีผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนชุมชนร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนในครั้งนี้ด้วย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนบ้านยางเปียงร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

     คณะครูโรงเรียนบ้านยางเปียงร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนอมก๋อย โดยคณะครูได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดการจัดทำโครงสร้างรายวิชาจากมาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ รวมถึงการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านยางเปียง
หัวข้อข่าว : เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

     นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปียง เปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557ตั้งแต่วันที่ 12 พฤภาคม พ.ศ. 2557 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ให้โอวาท และพูดคุยทักทายนักเรียนเก่าและนักเรียนใหม่ และทางโรงเรียนจะจัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อสร้างความสามัคคีและให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบในแนวทางเดียวกันต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
T.0-5346-1089 Fax.0-5346-1627 ict_cma5@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพท.เชียงราย เขต 1