ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....
บอร์ด สกศ.
ไฟเขียวเดินหน้าการศึกษาชาติ
 

“ณรงค์” ย้ำต้องเป็นแผน
เพื่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
               พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการประชุมสภาการศึกษา(สกศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบการดำเนินงานจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2574) ระยะ 15 ปี เนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ใช้ในปัจจุบันจะสิ้นสุดระยะเวลาของแผนในปี 2559 นี้ โดยในร่างกรอบการดำเนินงานดังกล่าว ได้แบ่งเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิจัย วิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และความท้าทายที่มีผลกระทบต่อการศึกษา รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอการปฏิรูปของฝ่ายต่างๆ เช่น สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการยกร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ ส่วนระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 จะมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับร่าง แผนการศึกษาแห่งชาติ จากนั้นนำข้อเสนอต่างๆ มาปรับปรุง ซึ่งเมื่อได้ตัวร่างแผนการศึกษาแห่งชาติที่สมบูรณ์แล้ว จะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อประกาศใช้ในปี2560 ต่อไป อย่างไรก็ตามการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่นี้ ต้องเป็นแผนการศึกษาตลอดชีวิต ไม่ใช่แผนการศึกษาเฉพาะในระบบเท่านั้น ซึ่งเมื่อทำแผนระยะ 15 ปีเสร็จสิ้นแล้ว ต้องมีการจัดทำแผนย่อยเป็นรายปีด้วยว่าจะทำอะไรบ้าง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ใช้คนเป็นศูนย์กลางและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม นอกจากนี้ต้องพัฒนาการศึกษาสู่วิสัยทัศน์ประเทศไทยปี 2575 ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558
          วัันที่ 30 มิ.ย. 2558 นายไกรสร สุทินโน รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ(KRS)และดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ(ARS) ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ทั้งนี้มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 9 เดือน ผ่านระบบ KRS : KPI Report System และ ARS : Action plan Report System วันที่ 1-10 ก.ค. 2558 และชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดที่ได้รายงานในรอบ 6 เดือน และตัวชี้วัดที่มีการแก้ไขและเพิ่มเติมตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558..
           วันที่ 2 ก.ค. 2558 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เยี่ยมเยือนผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ " English for Communication Skills Development Workshop 2015 of Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 5" ณ โรงแรมคุ้มูคำเชียงใหม่ โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มของสพป.เชียงใหม่ เขต 5 ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสามารถนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันได้...
 

ข่าวย่อย
          ติดต่อราชการ ไม่ต้องสำเนาบัตรประชาชน...@@@...เรามักจะคุ้นตากับการติดต่อสถานที่ราชการที่ต้องใช้เวลานาน อีกทั้งต้องขนซองเอกสารติดตัวไปด้วย ขณะนี้ รัฐบาลได้พยายามอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถติดต่อขอใช้บริการภาครัฐได้ง่าย ๆ เพียงบัตรสมาร์ทการ์ดใบเดียว นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เล่าว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้หน่วยงานราชการดำเนินการตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการลดสำเนากระดาษเพื่อให้บริการประชาชน ถือเป็นเป้าหมายสำคัญในการปรับปรุงบริการภาครัฐไปสู่สมาร์ทเซอร์วิส “การให้บริการดังกล่าวจะทำให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการภาครัฐโดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารราชการ อื่น ๆ โดยใช้บัตรสมาร์ท การ์ดเพียงใบเดียวก็สามารถ ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนได้” นายพรชัย กล่าว ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ อีจีเอ เล่าต่อว่า เบื้องต้นได้กำหนดให้ 7 กระทรวงนำร่อง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงไอซีที กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินการ โดยปรับขั้นตอนระบบบริการให้เชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต้นทางและไม่ต้องใช้สำเนาเอกสารซึ่งขณะนี้มีกว่า 120 บริการที่ไม่ต้องใช้สำเนา เช่น ติดต่องานทะเบียนราษฎร การขอมิเตอร์น้ำประปา การเข้ารักษาพยาบาล และการทำพาสปอร์ต อีกทั้ง ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการบางเรื่องได้ด้วยตนเอง โดยปัจจุบันมีบริการผ่านตู้อเนกประสงค์ (คีออส) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ และจะขยายไปยังเซ็นทรัลสาขาอื่น ๆ “อีจีเอ ได้งบประมาณในการติดตั้งซอฟต์แวร์ในเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด หรือสมาร์ท การ์ด รีดเดอร์ จำนวน 95 ล้านบาท เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานราชการทั่วประเทศได้ให้บริการประชาชนโดยไม่ต้องเก็บสำเนาบัตรประชาชน” ดร.ศักดิ์ กล่าว ภายในปีหน้าจะเชื่อมต่อไปยังอีก 13 กระทรวงที่เหลือ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจว่าหากครบทุกกระทรวงจะต้องมีบริการทั้งหมดกี่บริการ รัฐบาลต้องการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ซึ่งไม่ต้องเสียเวลาไปสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนเวลามาติดต่อขอรับบริการ ถือเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการทำสำเนา ส่วนภาครัฐเองก็จะลดการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ด้วย หากทำได้จริงทั่วประเทศโดยเร็วจะถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะเท่าที่เคยติดต่องานราชการต้องหอบเอกสารมากมาย และราคาค่าสำเนาเอกสารก็มักจะแพงกว่าร้านเอกชนทั่วไปอีกด้วย. กัญณัฏฐ์ บุตรดี Kanyanat25@gmail.com“ อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558

 


ฉบับที่ 240 วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน
จำนวนผู้ชม 1 ครั้ง Your IP Address is
          
 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งช

          วันที่ 1 ก.ค. 2558 นายพรชัย โพคันโย ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ สนามโรงเรียนบ้านวังลุง ทั้งนี้เนื่องจากวันที่ 1 ก.ค. 2558 ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนักและยึดมั่นในอุดมการณ์ลูกเสือและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในปีนี้มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี จากกองลูกเสือต่างๆเข้า่ร่วมพิธี ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านแม่ลอง โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง โรงเรียนบ้านโค้งงาม โรงเรียนบ้านตาลเหนือ โรงเรียนบ้านตาลใต้ โรงเรียนบ้านแควมะกอก โรงเรียนบ้านดงดำ และโรงเรียนบ้านนาคอเรือ และในโอกาสนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่กองลูกเสือ เนตรนารีที่เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 258 ดังนี้ ชนะเลิศ ได้แก่ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนบ้านตุงลอย และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร....

 
          วันที่ 29 มิ.ย. 2558 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ร่วมให้การต้อนรับและรับนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ณ โรงเรียนบ้านสันกลางเหนือ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่....(ขอบคุณภาพจากคุณสุภาภรณ์ ยศบุญเรือง ปชส.สพม.34 ค่ะ)
           วันที่ 3 ก.ค. 2558 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ อ.ฮอด รับการประเมินและคัดกรองสถานศึกษาพอเพียงเพื่อประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปี 2558 ภาคเหนือ โดยมีนายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจ...

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
404 ม.10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
T.0-5346-1089 Fax.0-5346-1627 ict_cma5@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]